การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขั้นตอนที่ 2 (การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ผ่าน VDO Conference

คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม นำโดย นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย ประธานผู้ตรวจประเมิน และคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 2 (การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ผ่าน VDO Conference ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ซึ่ง สผ. ได้เสนอผลงาน “โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น” และได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นตอนที่ 1 แล้ว โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ.พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการตรวจประเมินดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม