กลุ่มรักษ์เขาโต๊ะกรัง เข้ายื่นหนังสือถึง สผ.

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 กลุ่มรักษ์เขาโต๊ะกรัง เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคัดค้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพื้นที่ป่าชุมชนเกาะใหญ่ โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และขอให้ยกเลิกการประกาศให้ “เขาลูกช้าง” เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรม โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ ในการนี้ได้ประสานผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมรับฟังปัญหาดังกล่าวด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)