กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

recruit-202209081052