กพร. ร่วมกับ กตภ. จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1001อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมีผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ จำนวน 65 คน เข้าร่วมประชุม ผอ. กพร. ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมกับ ผอ.กตภ. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับขั้นตอน การจัดทำแผน ประกอบด้วย (1) การระบุความเสี่ยง (2) การให้คะแนนความเสี่ยง (3) การจัดลำดับความเสี่ยง (4) การคัดเลือกวิธีจัดการความเสี่ยง (5) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (6) การประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายใน รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติ (Workshop) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ในแบบ Google Sheet

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม