กพร. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต : กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต”

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริตฯ เมื่อวันพฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมี นางกตัญชลี ธรรมกุล ผอ.กพร. กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น มีการบรรยาย เรื่อง “กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต” โดย ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. และมีการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต” โดยอาจารย์วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
             ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร สผ. มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ทุกชนิด หรือ “No Gift Policy” ด้วยหลักคิดที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ให้บริการประชาชน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และสร้างฐานคิดในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำแนวคิดและข้อเสนอแนะไปปรับใช้และถ่ายทอดภายในหน่วยงานเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ สผ. และเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนทั้งสิ้นกว่า 70 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)