กพร. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน”

สผ.โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีการบรรยาย เรื่อง “เครื่องมือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)” โดยอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด เพื่อสร้างความพร้อมของบุคลากรทุกระดับในการเรียนรู้และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 60 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content