กพร. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงทุจริต”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงทุจริต” เมื่อวันพุธ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. ที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สผ. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สผ. เพรชจรัสแสง และบุคคลต้นแบบ” ซึ่งมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรมกล่าวรายงาน ต่อจากนั้น มีการบรรยาย เรื่อง “กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต” โดย นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓ สำนักงาน ป.ป.ท. และมีการบรรยาย เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงการทุจริต”โดย ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐกองป้องกันทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร สผ. มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และสร้างฐานคิดในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำแนวคิดและข้อเสนอแนะไปปรับใช้และถ่ายทอดภายในหน่วยงานเพิ่มระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ สผ. และเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนทั้งสิ้นกว่า ๗๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content