กพร. จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ทางระบบ VDO Conference โดยมี นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ.เป็นประธานการประชุม

           โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) และเห็นชอบให้เสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565  สาขาการบริการภาครัฐ  สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ : หมวด 3 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

          ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 40 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content