กพร. จัดประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน

โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญ ดังนี้ 1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. (ร่าง) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 3. (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ได้มอบหมายกองและกลุ่มอิสระดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content