กพร. จัดประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อันประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ทั้ง 4 ด้าน และนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของ สผ. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

 กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)