กพร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 2/2565

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน

ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง ผลการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน และผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1

โดยเลขาธิการ สผ. ได้กำชับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามแผนงานพร้อมลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อผลักดันให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบหมาย เลขานุการกรม ติดตามอาการเจ้าหน้าที่ที่ติดโควิด รวมทั้งให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม แจ้งข้อมูลมาที่สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อประสานงานต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีความคิดเชิงบวกในการทำงานและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)