กพร. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญ ในการให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ สผ. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ สผ. มีการจัดการอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานของไทยและสากล

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content