กพร. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564  เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ผ่าน VDO Conference 

โดยมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน ซึ่งมีการพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. และเห็นชอบการเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการฯ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งองค์กร

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม