กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

สผ. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ได้จัดการอบรมสิ่งแวดล้อม  เรื่องกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00  ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 สผ. และผ่านทางระบบออนไลน์โดยวิทยากร คือ นายอนวัช บูรพาชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโครงสร้าในคณะกรรมการผู้ชำนาญการ และนางสาวปราวีณา  มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางฯ เป็นวิทยากรร่วม ซึ่งได้ให้ความรู้ และอภิปรายในประเด็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมาย และเทคนิควิธีการในการออกแบบอาคารที่เหมาะสม วิศวกรรมโครงสร้างของอาคารมีความถูกต้อง การตีความกฎหมายว่าสิ่งก่อสร้างใดถือเป็นอาคาร การวัดพื้นที่และความสูงอาคาร และรูปแบบการใช้ประโยชน์ของอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน ประมาณ 300 คน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารแนวทางฯ ได้ตาม QR code นี

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม