แท็กการท่องเว็บ

เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….…

ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่.....) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1219/2562