บทสรุปผู้บริหาร โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารบทสรุปผู้บริหาร-ค.สำรวจ64-final