การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
“แนวทางการกำหนดเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ”

เอกสารประกอบการประชุม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๒๙