หลักการและเหตุผล
       

        การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่างๆ นับตั้งแต่ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาถึง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือดังกล่าวยังมีข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคในเชิงการปฏิบัติและการบังคับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน ดังที่ปรากฏว่าการปฏิรูปประเทศด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ถูกบรรจุอยู่ในข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

          ต่อมาเมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดรับกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญฯ 2560 รวมทั้ง แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นปฏิรูปที่ 1 ปฏิรูประบบและโครงสร้างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA และ EHIA)

        สผ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดจัดประชุมสัมมนา เรื่อง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับทราบความคืบหน้า และทิศทางการดำเนินงานของการปฏิรูประบบและโครงสร้างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๓ ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

เอกสารประกอบ

1. หลักการเหตุผล

ดาวน์โหลด

2. กำหนดการ

ดาวน์โหลด

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความเห็นต่อการดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ  สิ่งแวดล้อม ฉบับปี 2562

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

แบบแสดงความเห็นต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม