สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ แนวทางในการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น มีแบบแสดงความจำนงที่ระบุระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ไม่เกิน ๓๐ วัน มีการระบุขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และการแจ้งผลการพิจารณา เป็นต้น ซึ่งพบว่านิติบุคคลยังไม่ทราบรายละเอียด ในการขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ชัดเจน ประกอบกับ สผ. ได้เปิดช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ มากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้นิติบุคคลได้รับทราบแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ แนวทาง
การปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ และประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงในงานการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงได้จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สผ. โดยมีนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนำเสนอนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานในการขอรับใบอนุญาตฯ ในอนาคต รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน นำเสนอเแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ และการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนและตอบข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขอรับใบอนุญาตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย
ผู้แทนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนประมาณ  ๑๕๐  คน