♦ 1. รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2564

♦ 2. คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

♦ 3. แบบฟอร์มการชำระเงิน

♦ 4. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน

♦ 5. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวล.3)

♦ 6. ตัวอย่างจดหมายการขอเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำ

♦ 7. คู่มือการสอบสัมภาษณ์แบบ VDO conference สำหรับอนุกรรมการฯ และผู้เสนอขอเป็นชำนาญการ

♦ 8. การกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม