1. ข่าวใหม่
  2. ข้อมูลน่าสนใจ
  3. คู่มือ / แนวทาง / เอกสารเผยแพร่
  4. KM-EIA
Prev Next

มติการประชุม คชก. พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ…

มติการประชุม คชก. พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ

หลักเกณฑ์การเชิญผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการมาสัมภาษณ์ (ณ วันที่ 24/03/58)

อ่านต่อ

รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

อ่านต่อ

ประกาศ ทส.

ประกาศ ทส.

เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2557)ดาวน์โหลดและ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2557)ดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่ก…

แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ

ข้อมูลน่าสนใจ แนวทางการใช้แบบจำลองในการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ข้อมูล การเสนอรายงาน EIA ด้านอาคาร การจั…

ข้อมูล การเสนอรายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ คชก. ระดับจังหวัด และ กทม.

ข้อมูล การเสนอรายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ คชก. ระดับจังหวัด และ กทม. ดาวน์โหลดที่นี้

อ่านต่อ

ข้อมูลการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ …

ข้อมูลการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ    (SLA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อมูลการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดอ่านต่อ

ตัวอย่าง รายงาน Monitor โครงการด้านอาคาร…

ตัวอย่าง รายงาน Monitor โครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชุม

ตัวอย่าง รายงานผลกระทบการปฏิบัติตามมาราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชุม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้า…

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่่่งแวดล้อม

ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมดังนี้ 1. ความรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สวผ. 3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4. กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม 5. นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

หนังสือแจ้งเรื่องการจัดทำรายงาน EIA

หนังสือแจ้งเรื่องการจัดทำรายงาน EIA

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด หนังสือแจ้งเรื่อง การระมัดระวังในการรับจ้างจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิติบุคคลผู้มสิทธิจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด EIA ที่ได้รับความเห็นชอบแยกตามประเภทโครงการ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

การแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการว…

การแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

โครงการEIA Monitoring Awards 2014

โครงการEIA Monitoring Awards 2014

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัตตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสถานภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557 (EIA Monitoring Awards 201

อ่านต่อ

ระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริ…

ระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ

เอกสารระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ(Service Level Agreement : SLA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558

อ่านต่อ

โครงการติดตามฯ ในพื้นที่อุทกภัย

โครงการติดตามฯ ในพื้นที่อุทกภัย

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายงานโครงการฯ สำหรับผู้บริหาร และรายงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์

อ่านต่อ

EIA Newsletter

EIA Newsletter

วารสารข่าว สผ.(EIA Newsletter) ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2557 คลิกเพื่อดาวน์โหลด ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2557 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดวารสารข่าว สผ.

อ่านต่อ

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ…

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารบทคัดย่อ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานพิจารณารายงานผลการปฏิบ…

สรุปผลการดำเนินงานพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ภายในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 กันยายน 2557

อ่านต่อ

สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพั…

สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง พ.ศ. 2550

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

อ่านต่อ

โครงการศึกษาปี 2554 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

โครงการศึกษาปี 2554 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

โครงการศึกษาประจำปี 2554 ของกลุ่มพัฒนาระบบฯ สวผ. ประกอบด้วยโครงการจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการศึกษาประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเพื่อกำหนดเป็นโครงการ EHIA (SPS) 2. โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (TEL) 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (UAE)

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ…

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี2558

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2558 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำร…

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 58

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กันยายน 2558 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการประ…

แนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

คู่มือ โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานก…

คู่มือ โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คู่มือ โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติ การพิจารณารายงานการวิเคราะ…

แนวทางปฏิบัติ การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัด

แนวทางปฏิบัติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ระดับจังหวัดดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ…

แนวทางการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

แนวทางการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส…

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการฯ

แนวทางการจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการฯ

แนวทางการจัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการฯ (Guideline Monitor)

อ่านต่อ

แนวทางวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโ…

แนวทางวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการคมนาคมทางบก

แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการคมนาคมทางบกคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด PowerPoint แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการคมนาคมทางบกคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส…

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี แยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ และเคมีอื่นๆ

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมีแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ และเคมีอื่นๆ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

แผ่นดินไทยที่หายไป

แผ่นดินไทยที่หายไป

นายประสาน อิทธิพรกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานคมนาคม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น…

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางจริงหรือ?

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางจริงหรือ? จัดทำโดยนายประสาน อิทธิพรกุลนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกลุ่มงานคมนาคม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้…

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทของหน่วยงานอนุญาต

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทของหน่วยงานอนุญาต คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

แผ่นดินไทยที่หายไป

แผ่นดินไทยที่หายไป

นายประสาน อิทธิพรกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานคมนาคม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น…

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางจริงหรือ?

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางจริงหรือ? จัดทำโดยนายประสาน อิทธิพรกุลนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกลุ่มงานคมนาคม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้…

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทของหน่วยงานอนุญาต

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทของหน่วยงานอนุญาต คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด