1. ข่าวใหม่
 2. ข้อมูลน่าสนใจ
 3. คู่มือ / แนวทาง / เอกสารเผยแพร่
 4. KM-EIA
 5. Infographic
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีควา…

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมเรื่อง ระบบการยื

อ่านต่อ

ประกาศเปิดใช้งานยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กท…

ประกาศเปิดใช้งานยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดกำหนดการเปิดใช้งานการยื่นลงทะเบียน ทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

การประชุมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อ…

การประชุมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และโมบายแอปพลิเคชั่น“Smart EIA”

การประชุมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลการติดตามตรวจสอลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และโมบายแอปพลิเคชั่น "Smart EIA" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

อบรมการยื่นรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป…

อบรมการยื่นรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการประเภทปิโตรเคมี

อบรมการยื่นรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการประเภทปิโตรเคมี วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๔๐๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกเพื่อดาวน์โหลดสรุปอบรม

อ่านต่อ

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำร…

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 58

คู่มือ การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สิงหาคม 2560 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

การประชุม เรื่อง การจัดส่งรายงานผลการปฏิ…

การประชุม เรื่อง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ

การประชุม เรื่อง การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตร การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ โครงการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ณสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ…

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำร

อ่านต่อ

รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์2561

อ่านต่อ

กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำ EIA

กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำ EIA

ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิกเพื่อโหลด !

อ่านต่อ

แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่ก…

แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ

แนวทางการใช้แบบจำลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ ข้อมูลน่าสนใจ แนวทางการใช้แบบจำลองในการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ…

กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจำทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ทส. ฉบับ 10

อ่านต่อ

ตัวอย่างหนังสือแจ้งความจำนง

ตัวอย่างหนังสือแจ้งความจำนง

ตัวอย่างหนังสือแจ้งความจำนงในการยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำร…

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการมารับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตฯ

อ่านต่อ

มติการประชุม คชก. พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับ…

มติการประชุม คชก. พิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ

หลักเกณฑ์การเชิญผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการมาสัมภาษณ์ (ณ วันที่ 24/03/58)

อ่านต่อ

ข้อมูล การเสนอรายงาน EIA ด้านอาคาร การจั…

ข้อมูล การเสนอรายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ คชก. ระดับจังหวัด และ กทม.

ข้อมูล การเสนอรายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ คชก. ระดับจังหวัด และ กทม. ดาวน์โหลดที่นี้

อ่านต่อ

ข้อมูลการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ …

ข้อมูลการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ  (SLA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อมูลการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดอ่านต่อ

ตัวอย่าง รายงาน Monitor โครงการด้านอาคาร…

ตัวอย่าง รายงาน Monitor โครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชุม

ตัวอย่าง รายงานผลกระทบการปฏิบัติตามมาราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชุม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้า…

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่่่งแวดล้อม

ประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมดังนี้ 1. ความรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สวผ. 3. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4. กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม 5. นักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
 • 1
 • 2
Prev Next

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด EIA ที่ได้รับความเห็นชอบแยกตามประเภทโครงการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

การแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

EIA Newsletter ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560

EIA Newsletter ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560

วารสารข่าว สผ.(EIA Newsletter) ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560 >>>>

อ่านต่อ

ประกาศ ทส.

ประกาศ ทส.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม EIAกำหนดประเภทและขนาดของโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ

ระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ

เอกสารระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ(Service Level Agreement : SLA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558

อ่านต่อ

โครงการติดตามฯ ในพื้นที่อุทกภัย

โครงการติดตามฯ ในพื้นที่อุทกภัย

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายงานโครงการฯ สำหรับผู้บริหาร และรายงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินงานพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA

สรุปผลการดำเนินงานพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ภายในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 กันยายน 2557

อ่านต่อ

สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง พ.ศ. 2550

สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง พ.ศ. 2550

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด สรุปผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

อ่านต่อ

โครงการศึกษาปี 2554 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

โครงการศึกษาปี 2554 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

โครงการศึกษาประจำปี 2554 ของกลุ่มพัฒนาระบบฯ สวผ. ประกอบด้วยโครงการจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการศึกษาประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการเพื่อกำหนดเป็นโครงการ EHIA (SPS) 2. โครงการจัดทำแนวทางการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (TEL) 3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (UAE)

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ…

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2560

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานระบบการยื่นลงทะเบียนรายงา…

คู่มือการใช้งานระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานระบบการยื่นลงทะเบียนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

คู่มือ ประชาชน การเฝ้าระวังและติดตามตรวจ…

คู่มือ ประชาชน การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คู่มือ ประชาชน การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส…

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ปี 2560

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ปี 2560 กลุ่มงานบริการชุมชม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ

คู่มือ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตร…

คู่มือ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรายงาน EIA สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (ประเภทนิคมอุตฯ หรือ โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตฯ)

คู่มือ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรายงาน EIA สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ (ประเภทนิคมอุตฯ หรือ โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคร…

โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2560

โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

อ่านต่อ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level …

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

สรุปประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ท…

สรุปประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

อ่านต่อ

คู่มือ โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานก…

คู่มือ โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2559

คู่มือ โครงการหรือกิจการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ…

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี2559

คู่มือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ…

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ประเทภคมนาคม

โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ประเภทคมนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร 1. รายงานฉบับเนื้อหา 2. รายงานฉบับภาคผนวก

อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำ EIA โครงการหรือการด้านอุต…

แนวทางการจัดทำ EIA โครงการหรือการด้านอุตสาหกรรม

แนวทางการจัดทำ EIA โครงการหรือการด้านอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรคที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม (ปรับปรุงครั้งที่1) คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังก…

แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มกราคม 2559(สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม และกลุ่มพัฒนาระบบฯ)

อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส…

แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ปี 2559

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มกราคม 2559(สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรมและกลุ่มพัฒนาระบบฯ)

อ่านต่อ

แนวทาง มาตรฐานขั้นต่ำของการพิจารณารายงาน…

แนวทาง มาตรฐานขั้นต่ำของการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

แนวทาง มาตรฐานขั้นต่ำของการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำโดย จรัล เทพอวยพร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญพิเศษ คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมา…

แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกาหนดมาตรการลดผลกระทบ ของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร

แนวทางการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดมาตรการลดผลกระทบของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเอกสารเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เดือน มิถุนายน 2559 คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

แนวทาง EIA โครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการ…

แนวทาง EIA โครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล รวม file

เอกสาร “แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล” จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเจ้าของโครงการหรือผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาผู้จัดทํารายงาน นักวิชาการ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล

อ่านต่อ

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการผู…

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) 2557

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) (2557)คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Environmental Impact Assessment (EIA)

Environmental Impact Assessment (EIA)

Environmental Impact Assessment (EIA) Issarapun Karnjanareke Senior Professional Environmentalist

อ่านต่อ

การอบรม เรื่อง แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การอบรม เรื่อง แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เรื่อง แนวทางการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม มิโด โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุตสาหกรรม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัตการพิจารณารายงาน EIA ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนันสนุนในเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางปฏิบัตการพิจารณารายงาน EIA ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนันสนุนในเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางปฏิบัตการพิจารณารายงาน EIA ด้านอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนันสนุนในเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดทำโดย นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมช

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขความขัดแย้งการดำเนินโครงการด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขความขัดแย้งการดำเนินโครงการด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขความขัดแย้งการดำเนินโครงการด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดทำโดย นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ

อ่านต่อ

อภิธานศัพท์การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

อภิธานศัพท์การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

เรื่องอภิธานศัพท์การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โดย นางอินทนิล อินท์ชยะนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กันยายน ๒๕๕๙

อ่านต่อ

โซเดียมเบนโทไนท์ (Sodium Bentonite) ส่งผลกระทบต่อพืชได้อย่างไร

โซเดียมเบนโทไนท์ (Sodium Bentonite) ส่งผลกระทบต่อพืชได้อย่างไร

โซเดียมเบนโทไนท์ (Sodium Bentonite) ส่งผลกระทบต่อพืชได้อย่างไร นางสุรวดี สุขเลิศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานพลังงาน สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

โครงการประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายทรงวุฒิ ศรีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานอุตสาหกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

การนำเชื้อเพลิงแข็งทดแทนที่ผ่านการปรับสภาพ(Refuse Derived Fuel : RDF) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

การนำเชื้อเพลิงแข็งทดแทนที่ผ่านการปรับสภาพ(Refuse Derived Fuel : RDF) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์

การนำเชื้อเพลิงแข็งทดแทนที่ผ่านการปรับสภาพ(Refuse Derived Fuel : RDF) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ นายทรงวุฒิ ศรีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานอุตสาหกรรมสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ AERMOD View 9.0 ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ AERMOD View 9.0 ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ

เทคนิคง่ายๆ กับการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ AERMOD View 9.0ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ นายทรงวุฒิ ศรีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานอุตสาหกรรมสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

Biomimicry คืออะไร และสัมพันธ์กับงานด้านพลังงานอย่างไร

Biomimicry คืออะไร และสัมพันธ์กับงานด้านพลังงานอย่างไร

Biomimicry คืออะไร และสัมพันธ์กับงานด้านพลังงานอย่างไรนางสุรวดี สุขเลิศนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกลุ่มงานพลังงาน สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลดข้อมูล คลิ๊กที่นี้

อ่านต่อ

มารู้จักโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กัน

มารู้จักโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กัน

เรื่อง มารู้จักโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กัน นางสุรวดี สุขเลิศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานพลังงาน สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

แผ่นดินไทยที่หายไป

แผ่นดินไทยที่หายไป

นายประสาน อิทธิพรกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กลุ่มงานคมนาคม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางจริงหรือ?

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางจริงหรือ?

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางจริงหรือ? จัดทำโดยนายประสาน อิทธิพรกุลนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกลุ่มงานคมนาคม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทของหน่วยงานอนุญาต

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทของหน่วยงานอนุญาต

ความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทของหน่วยงานอนุญาต คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

วารสารข่าว สผ. หมวดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษาคม - สิงหาคม 2558)

วารสารข่าว สผ. หมวดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษาคม - สิงหาคม 2558)

วารสารข่าว สผ. หมวดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษาคม - สิงหาคม 2558) คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ

วารสารข่าว สผ. หมวดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 7 (มกราคม - เมษายน 2558)

วารสารข่าว สผ. หมวดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 7 (มกราคม - เมษายน 2558)

วารสารข่าว สผ. หมวดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่ 17 ฉบับที่ 7 (มกราคม - เมษายน 2558) คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด

ทำหรือไม่ ? EIA

ทำหรือไม่ ? EIA

ทำหรือไม่ ? EIAสร้างถนนอยู่ใกล้โบราณสถานที่ต้องทำ EIA

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีย้อนหลัง

ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีย้อนหลัง

ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

อ่านต่อ

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการท…

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการที่ต้องได้รับการอนุญาตจากราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการที่ต้องได้รับการอนุญาตจาก ราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

อ่านต่อ

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการห…

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการ ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

อ่านต่อ

Road Map การปฏิรูป EIA

Road Map การปฏิรูป EIA

Road Map การปฏิรูป EIA ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด