ข่าวสาร / กิจกรรม กพส.

2010, 2020
1210, 2020


พฤศจิกายน 2561

Loading...
Loading...

Your Content Goes Here

ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการ
หรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

หน่วยงานราชการ