การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

The International Climate Initiative (IKI) – achievements and the new thematic call

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทของแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI)

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕

สผ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช…

เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานตึกหน้า สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

การประชุมระดับนโยบาย “การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(กปอ.) จัดการประชุมหารือเรื่อง การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่

สผ. ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ร่วมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) จัดอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่

การประชุมหารือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพ ตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมหารือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีศักยภาพตามเส้นทางคมนาคมในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ -

สผ.จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านเสียงของโครงการระบบขนส่งทางอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านเสียงของโครงการระบบขนส่งทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะ