26 มีนาคม 2563 จ. อุตรดิตถ์ ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ไฟป่า) ในพื้นที่ และยุติลงแล้ว เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตาม พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200326115424942

นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยในพื้นที่ อ. เมืองอุตรดิตถ์ เกิดสถานการณ์ไฟป่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค 63 เวลา 18.00 น. ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ต. ขุนฝาง ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และภัยพิบัติดังกล่าวได้ยุติลงแล้ว

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 25 มี.ค. พ.ศ.2563 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

rulet sistre cila istanbul evden eve nakliyat epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno buca escort porno izle sikis