โครงการอบรมหลักสูตร “ทิศทางการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ทิศทางการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรม ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (๒๑) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )” โดย นายเอกวุฒิ บุตรประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และสร้างฐานคิดในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเพิ่มระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ สผ. ซึ่งมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมประมาณ 60 คน เข้ารับการอบรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

rulet sistre cila istanbul evden eve nakliyat epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno buca escort porno izle sikis