เปิดรับฟังความเห็น ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

สืบเนื่องจากแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ กำหนดให้จัดทำกฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพและครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. เพื่อเป็นการยกระดับ เสริม หรือปิดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายของภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สำนักงานฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.onep.go.th ในระหว่างวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ดังกล่าว และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถามความคิดเห็น และโปรดส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง email ไปที่ biosafety.bmd@onep.go.th รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบ

นอกจากนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ www.lawamedment.go.th

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6561-2

เอกสารแนบ

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort