เปิดรับฟังความเห็น ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. ….

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 10 (1) ในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี และมาตรา 13 กำหนดให้การดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกาศกำหนด เนื่องจากนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหลักภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. …. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติฯ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

สำนักงานฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.onep.go.th ในระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ดังกล่าว และขอได้โปรด แสดงความคิดเห็นทาง email ไปที่ land.lppgroup@gmail.com หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการที่ดิน (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
โทรศัพท์ 0 2265 6548 โทรสาร 0 2256 6544