รมว.ทส. ประชุมหารือแนวทาง การพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชน ตามนโยบายของ คทช.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมหารือ เนื่องจากที่ประชุม คทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้ คทช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยประเด็นสำคัญที่คณะอนุกรรมการ ฯ เสนอแนะสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ควรให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากตรงกับความต้องการของราษฎรมากที่สุด ประกอบกับการมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาสู่การเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมีการเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย คทช. ทั้งจากน้ำบาดาล และน้ำผิวดินโดยการนำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ในกลุ่มพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย จำนวน ๑๓๔ พื้นที่ 56 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 637,099-3-48.06 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลตั้งแต่ 2 – 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 81 พื้นที่ และมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 23 พื้นที่ ทั้งนี้ จะดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อดำเนินการนำร่องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort