พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมพื้นที่ประมาณ 22,885,100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของพื้นที่ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์เป็นลำดับที่ 110 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2541  โดยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) จำนวน 14 แห่ง  เรียงตามลำดับ ดังนี้

1) พรุควนขี้เสี้ยน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง
2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จ.หนองคาย
3) ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม
4) ปากแม่น้ำกระบี่ จ.กระบี่
5) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย จ.เชียงราย
6) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง) จ.นราธิวาส
7) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมู่เกาะลิบง-ปากน้ำตรัง จ.ตรัง
8) อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ จ.ระนอง
9) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี
10) อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา
11) กุดทิง จ.บึงกาฬ
12) อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
13) เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช
14) เกาะระ เกาะพระทอง จ.พังงา
หมายเหตุ มีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์ จำนวน 6 แห่ง

– กฎ ระเบียบที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำโดยตรงของประเทศในปัจจุบัน คือ
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งเห็นชอบทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ แบ่งออกเป็น
   1.1) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ จำนวน 69 แห่ง
   1.2) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ จำนวน 47 แห่ง

2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเห็นชอบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 17 ข้อ

– ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้มีการศึกษาทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมขอบเขต และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากสถานภาพและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำแต่ละแห่ง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย สผ. จะนำผลการศึกษาดังกล่าว มารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาให้มีกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama betpark giriş free shop sigara sistre cila epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno porno izle istanbul escort balıkesir escort