ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2562)

result-62-Q4