ประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ นโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดประชุมวิชาการนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมี นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย สผ. ได้มีการจัดประชุมวิชาการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ สผ. ด้านนโยบาย แผน กฎหมาย และความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองกับแนวโน้ม ทิศทาง และสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศและระดับโลก เพื่อให้สาธารณชนได้รู้จัก รับทราบ และยอมรับในภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ สผ. และภาคีเครือข่าย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุล และยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขานุการกรม ผู้แทนกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนประมาณ ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort