สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสาวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ กล่าวรายงาน โดยการสัมมนามีการบรรยายทั้งหมด ๔ เรื่อง คือ ๑) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดย นายเตชะวัณณ์ พจน์สมพงส์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ๒) การแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงสู่แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และการขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดย นางสาวอรสุภาว์ สายเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนายพิษณุพล สงวนนวล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ๓) การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ภายใต้แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดย นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการน้ำ กรมควบคุมมลพิษ และ ๔) เรื่องการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน โดย นายอธิรักษ์ บุพจันโท ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การจัดการน้ำเสีย และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort