ขอบเขตของงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

procurement-tor-20200730-1233