การประชุมหารือ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมชลประทาน กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมปศุสัตว์ จำนวน ๔๐ คน โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ.เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้นำข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ ๒.๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพที่ควรให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากตรงกับความต้องการของราษฎรมากที่สุด ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมาย คทช. โดยจัดทำโครงการนำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช. ในกลุ่มพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และนำแนวคิดโครงการดังกล่าวเสนอผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort