การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นรองประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบ ดังนี้ ๑.) คำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ๒.) ความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ๓.) ความก้าวหน้าของการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ๔.) ผลการดำเนินงานการจัดที่ดินที่ยื่นคำขอ จำนวน ๔๘๖ ชุมชน ตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้ ๑.) หลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. ๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้ผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ที่ คทช. และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และ ๓) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort