การตรวจรับรองสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับการตรวจรับรองสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จากคณะทำงานผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นำโดย รศ.รัชต์วรรณ กาจนปัญญาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.  โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รองเลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ดร.รวีวรรณฯ เลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอผลงานและความโดดเด่นในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สผ. และแนวทางในการพัฒนา สผ. เพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยมีรองเลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของ สผ. ในการเป็น Service Excellence และ Organization Excellence ซึ่งครอบคลุมระบบราชการ ๔.๐ ทั้ง ๓ มิติ ประกอบด้วย ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort