TOR การจ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรมและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สผ. ประจำปีงบประมาณ 2565

procurement-tor-ma-server-2565