แท็กการท่องเว็บ

alien species

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ซึ่งประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้มาเป็นเวลานานเพราะพื้นที่ตั้งของประเทศอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร…