แท็กการท่องเว็บ

วันสิ่งแวดล้อม

วันวิสาขบูชา ของทุกปี วันต้นไม้ประจําปีของชาติ

ความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ.2481 กรมป่าไม้ได้มีการชักชวนข้าราชการ ประชาชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันชาติ คือ วันที่ 24 มิถุนายน 2481

วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี วันความหลากหลายทางชีวภาพ

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563 “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ” องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี วันน้ำโลก (World Water Day) และวันอนุรักษ์โลก

ความเป็นมา จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ประกาศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 กําหนดให้วันที่ 22