แท็กการท่องเว็บ

วันสิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 เมษายน 2566 ของทุกปี วันข้าราชการพลเรือน

ความเป็นมา การเป็นข้าราชการต้องมาพร้อมทั้งความดีและความเก่ง และหากจะเป็นข้าราชการที่ดีและเก่งได้ จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ วัตถุประสงค์ 1. มีความรู้ คือ มีความรู้ทั้งเชิงลึก

วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี วันอุตุนิยมวิทยา

ความเป็นมา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้กําหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันอุตุนิยมวิทยา โลก” ซึ่งในแต่ละปีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจะเฉลิมฉลองด้วยการเสนอบทความพิเศษในหัวข้อที่

วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี วันป่าไม้โลก

ความเป็นมา ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของทั้งมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด ปัจจุบันนี้ป่าไม้ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ทั้งมนุษย์และสัตว์

วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี วันช้างไทย

ความเป็นมา วันช้างไทย เกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ “วันรักนกเงือก”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ "วันรักนกเงือก" นกเงือกสำคัญอย่างไร เหตุใดต้องรักนกเงือก เป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้ เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นนักปลูกป่ามือฉมัง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ความเป็นมา ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษา ความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนําความเสียหายอย่างร้ายแรง

วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ความเป็นมา ในอดีตประเทศไทยได้ชื่อว่า มีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากที่สุด พื้นที่อุดมไปด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียง 17% ของพื้นที่ประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง (Thungyai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries)

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง (Thungyai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ หรือ 6,427.34 ตารางกิโลเมตร

วันที่ 9 – 13 ธันวาคม สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก

ความเป็นมา พื้นที่มรดกโลก (World Heritage) หมายถึงพื้นที่ที่มีหรือเป็นตัวแทนทรัพยากรธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีความเด่นในระดับโลก ซึ่งอาจประกอบด้วยวิวัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ของโลก
Skip to content