แท็กการท่องเว็บ

วันสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี วันตั้งถิ่นฐานโลก (World Habitat Day)

ความเป็นมา วันตั้งถิ่นฐานโลก เริ่มขึ้นในปี 1989 วันตั้งถิ่นฐานโลกเป็นการปฏิบัติกันทั่วโลกภายใต้ การแก้ปัญหาตามแผน 40/202

วันที่ 13 กันยายน วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์

ความเป็นมา พันธกรณีของ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรือ “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ
LinksLinks2