แท็กการท่องเว็บ

พื้นที่ชุ่มน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและนานาชาติ

รายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และ 3 พฤศจิกายน 2552 ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ ระดับความสำคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ…