แท็กการท่องเว็บ

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย

ข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย (สัตว์ พืช และจุลินทรีย์) ประกอบด้วย ทะเบียนรายการ สถานภาพ ประเภทของสิ่งมีชีวิต กลุ่มของสิ่งมีชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (อังกฤษ)…

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ซึ่งประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้มาเป็นเวลานานเพราะพื้นที่ตั้งของประเทศอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร…