แท็กการท่องเว็บ

ข่าวกิจกรรม สผ.

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)

การประชุมคณะกรรมการด้านงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช

สผ.ลงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. จัดพิธีอัญเชิญพระชัยมงคล มาประดิษฐาน ณ อาคารทิปโก้ ๒ เป็นการชั่วคราว

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร

การประชุมแลกเปลี่ยนผลรายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศของ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.)

การประชุมย่อยครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ…

: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมย่อยครั้งที่ ๒

งานเสวนา Media roundtable หัวข้อ“Partnering for Climate Action: Outcomes from the U.S. Climate…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๖ อาคารทิปโก้ ๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา

การประชุมทางไกลระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน…

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชน ในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ได้มีการประชุม

รมว.ทส. แถลงความมุ่งมั่นของไทยในการประชุม Leader Summit on Climate

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา