แท็กการท่องเว็บ

ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ.โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 โดยมี ดร.พิรุณ

สผ. จัดประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูล EIA กับหน่วยงานอนุญาต

สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) ได้จัดประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูล EIA กับหน่วยงานอนุญาต

สผ. จัดประชุมคณะทำงานข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information on Genetic Resources: DSI)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรม (Digital Sequence Information on Genetic Resources: DSI) ครั้งที่ 1/2566

เลขาธิการ สผ. รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปีใหม่พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ส.ค.ส.

เลขาธิการ สผ.ย้ำ “1.5 เมจิกนัมเบอร์สำคัญที่ไทยต้องเตรียมการรับมือ”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 17 (วพน.17) ในหัวข้อ Climate Change, A world Evitable

สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ

สผ. ชป. และ UNDP รวมพลังลงนามข้อตกลงโครงการ GCF แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน Mr.

สผ. จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สผ. เข้าร่วมเสวนาในงาน Energy Transition Executive Forum

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.)
Skip to content