แท็กการท่องเว็บ

ข่าวกิจกรรม สผ.

การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง

สผ. โดย กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ (ผอก.มค) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุม ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ณ

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 1/2565​ เมื่อวันอังคารที่ 25

กพร. จัดประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Map)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

สผ.โดย กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม  

จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565

 สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย

สผ. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับอำเภอ

สผ. โดย กชพ. ร่วมกับบริษัท เทสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างประกาศกระทรวงฯ ในวันที่ ๒๐
LinksLinks2