แท็กการท่องเว็บ

ก๊าซเรือนกระจก

การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 - 2561 จากมาตรการภายใต้เป้าหมายการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA)…

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2559 โดยแบ่งเป็นปริมาณการปล่อยในภาพรวมของประเทศ และปริมาณการปล่อยจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2)…