แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ สผ.

สผ. ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ สผ. ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
  คำชี้แจง
  1. โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
  2.  ความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยเด็ดขาด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design)
ด้านเนื้อหา (Content)
ด้านความถูกต้องของข้อมูล การแสดงผล และการนำไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ