แจ้งเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • หนังสือ/จดหมาย
  อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • เดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง
  อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  (แผนที่)
 • โทรศัพท์
  0 2265 6666
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  ([email protected])
 • เว็บไซต์ของ สผ.
  (http://e-petition.onep.go.th)
 • สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน สผ.
  1310 ต่อ 9

แบบฟอร์มข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ / ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. (Work Flow)
แบบสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ.