การรื้อถอนและก่อสร้างอาคาร สผ.

FAQ SHEET

ความเป็นมาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘  และตั้งอยู่ในซอยพิบูลวัฒนา ๗
มายาวนานกว่า ๔๐ ปี  ขณะที่เริ่มก่อตั้งสำนักงานฯ  ชุมชนยังมีประชากรไม่มากดังเช่นในปัจจุบัน หลังจากนั้นได้มีประชาชนเข้ามาอาศัยในชุมชนมากขึ้น และมีหน่วยงานราชการเข้ามาสร้างในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมาก ทำให้การเติบโตของชุมชนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมาก และลักษณะของอาคารปัจจุบัน เป็น ๒ อาคารเชื่อมต่อกัน อาคารหลังแรกสูง ๕ ชั้น และมีการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง สูง ๗ ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารเดิม มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น ๙,๔๙๐ ตารางเมตร

ความจำเป็นในการขอก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่

เนื่องจากสภาพภายในอาคารของสำนักงานฯ ทรุดโทรม มีอายุยาวนาน บางแห่งของอาคารมีรอยแตกร้าว พื้นที่สำนักงานฯ
ไม่เพียงพอสำหรับรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานน้อยกว่ามาตรฐานเนื้อที่ใช้สอยของอาคารตามหลักเกณฑ์การจัดผังสำนักงาน (Office Lay-out) ตลอดจนการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงประชาชน
ผู้ที่มาติดต่อราชการมีไม่เพียงพอ ทำให้เกิดสภาพความแออัดและเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหา
ที่จอดรถไม่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมประชุม และประชาชนผู้มาติดต่อ

สรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้อาศัยบริเวณโดยรอบอาคาร
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่อาศัยบริเวณโดยรอบอาคาร สผ. ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. ผ่าน Google Form

สผ. ได้จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรื้อถอนและก่อสร้างอาคาร สผ. และส่งทางจดหมายให้แก่ประชาชนที่อยู่โดยรอบสำนักงานฯ ในรัศมี ๕๐๐ เมตร จำนวน ๓๐๕ ครัวเรือน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการรื้อถอน และการก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. และสามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องมายัง สผ. ผ่านช่องทางแบบฟอร์ม Google Form เว็บไซต์ของสำนักงานฯ www.onep.go.th และไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์  webmaster@onep.go.th ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นมาแล้ว ได้มีผู้แจ้งแสดงความคิดเห็นเข้ามาทั้งสิ้น ๕๒ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗

๒. ผ่านการสำรวจความคิดเห็นในชุมชน

สผ. ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนที่อาศัยในระยะประชิด ประชาชนที่มีที่พักอาศัย และส่วนราชการ ที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร โดยรอบอาคาร สผ. และผู้ประกอบการค้าขายบริเวณตาดหลังกระทรวงการคลัง ก่อนรื้อถอนอาคาร  สผ. โดยใช้การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ระหว่าง ๑๓ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์และตอบสอบถามทั้งสิ้น ๖๗๘ ชุด

ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่อาศัยบริเวณโดยรอบอาคาร สผ. ๒ ครั้ง มีความสอดคล้องกัน สามารถสรุปความคิดเห็นที่ได้รับเกี่ยวข้องต่อผลกระทบที่จะได้รับ ดังนี้

๑. ด้านคุณภาพอากาศ

ต้องปิดคลุมพื้นที่ก่อสร้างให้มิดชิด ไม่ให้มีผลกระทบต่อบ้านเรือน โดยการติดตั้งแผ่นสแลนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น  และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงมีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองให้ดี เนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้ตลาด

๒. ด้านเสียง

ไม่ควรให้เกิดเสียงดังรบกวนจากการรื้อถอน และก่อสร้างอาคาร และให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเสียงรบกวนอย่างเคร่งครัด

๓. ด้านการจราจร

ควรมีการจัดระบบการจราจรเพื่อป้องกันปัญหารถติดในซอย หรือผลกระทบอื่น อาทิ การจอดรถขวางทางเข้าออกบ้าน รวมถึงอุบัติเหตุ ด้านการขนส่งต้องมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด ป้องกันการร่วงหล่น รวมถึงต้องเก็บกวาดเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีการขนส่งในช่วงเวลาที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อลดการจราจรติดขัด และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพื่อลดปัญหาการจราจร

๔. ด้านการควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง

ไม่ควรให้มีที่พักคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม หรือโรคระบาด ที่อาจติดต่อมาจากคนงาน และปัญหาอื่นๆ

๕. ผลกระทบโดยทั่วไป

  • ควรควบคุมให้การรื้อถอน และก่อสร้างดำเนินการตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมทุกขั้นตอนให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบที่กำหนดและนำเสนอไว้ และคำนึงถึงผลกระทบที่บ้านเรือนโดยรอบจะได้รับอย่างเข้มงวด
  • ควรคำนึงถึงผลกระทบจากการสั่นสะเทือนในการรื้อถอน และการก่อสร้างอาคาร ที่อาจทำให้บ้านเรือน หรืออาคารโดยรอบทรุด หรือร้าว พร้อมไม่วางวัสดุก่อสร้างล้ำออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง
  • ควรสื่อสารให้ประชาชนโดยรอบรับทราบถึงผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ระยะเวลาก่อสร้าง และเบอร์ติดต่อกรณีเกิดปัญหา พร้อมจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรือตู้รับเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการ ทั้งบริเวณด้านหน้าและหลังโครงการ รวมทั้งเปิดตู้ดูเรื่องร้องเรียนทุกวัน

๖. ความคิดเห็นอื่นๆ

ควรให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยโดยรอบ ด้วยการตัดแต่งต้นไม้ที่มีอยู่ตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นปอด และสร้างความร่มรื่นให้กับคนในชุมชน อยากให้เก็บต้นไม้ใหญ่ไว้ทั้งหมด ภายหลังการก่อสร้างแล้วควรเปิดให้ชุมชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในส่วนนันทนาการของอาคาร

นอกจากนั้น สผ. ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยรอบ สผ. ทั้ง ๔ ด้าน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ ๑๕-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ พบว่า ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าปกติ

info-contact-onep-new-building

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่า
และก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.

onep-new-building-progress-20210528-1

พิธีอัญเชิญพระชัยมงคล มาประดิษฐาน ณ อาคาทิปโก้ 2 เป็นการชั่วคราว

onep-new-building-progress-20210528-2

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.

onep-new-building-progress-20210707

การพิจารณาอนุญาตผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

onep-new-building-progress-20210716

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.

onep-new-building-progress-20210906

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.
ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 2 กุมภาพันธ์ 2565

onep-building-progress-20220208

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.
ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

onep-building-progress-20220321

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.
ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565

onep-building-progress-20220601

Download

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

situs judi slot online

situs judi slot

situs slot online terpercaya

slot online

slot gacor

bocoran game slot gacor

Pasang Nomor singapore Kode Alam sidney

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Info Slot Gacor

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Prediksi Bola Jitu

Daftar Situs Sexy Gaming

Pasang Nomor Kode Alam sgp

Berita Seputar Olahraga

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Prediksi Bola Jitu

Pasang Nomor sidney Kode Alam hongkong

bandar darat

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Bandar Darat

Taruhan Judi Bola

Artikel Seputar Games

Situs Slot Gacor 2023

Prediksi Bola dan Togel

Agen Bola Saba Sports

Situs Judi Slot Online

Berita Bola Terupdate

slot gacor hari ini

kumpulan slot gacor hari ini

info slot gacor hari ini

rtp slot gacor hari ini

Pasang Nomor sgp Kode Alam hkg

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Sexy Gaming

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Sexy Gaming

Pasang Nomor sgp Kode Alam sdy

Berita Seputar Olahraga

Taruhan Judi Bola

Artikel Seputar Games

Situs Slot Gacor 2023

Judi Bola Mix Parlay

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Prediksi Bola

Sexy Gaming

Pasang Nomor hkg Kode Alam sgp

Info Slot Gacor

Prediksi Bola Jitu

Artikel Games

Bandar Darat Togel Online

Judi Slot Gacor Hari Ini

Prediksi Bola Jitu

Agen Bola Saba Sports

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Sexy Gaming

Taruhan Judi Bola

Berita Seputar Olahraga

Berita Bola Terupdate

Sexy Gaming

Situs Baccarat Sexy Gaming

Bandar Sexy Gaming Terbaik

Sexy Gaming Slot

Live Casino Sexy Gaming

Agen Sexy Gaming

Game Sexy Gaming Terbaik

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Bandar Sexy Gaming 2023

Sexy Gaming Casino Online

Casino Sexy Gaming

Daftar Situs Casino Online Sexy Gaming

Daftar Sexy Gaming

Situs Judi Live Casino Terpercaya

Situs Agen Sexy Gaming

bandardarat

kodealam

kodealam2

pasangnomor

pasangnomor2

situs judi slot

situs judi slot online

situs judi slot online terpercaya

casino online

baccarat online

situs casino online

bandar togel 4d

bandar togel online

hadiah togel terbesar

Kungfu4D

Kungfu4D

slot gacor 2023

situs slot gacor

judi slot

slot gacor hari ini

situs slot gacor

slot online

slot gacor gampang menang

link login freebet pgsoft

freebet pgsoft mahjong ways

freebet pgsoft tanpa deposit

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content