สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรื้อถอนและก่อสร้างอาคาร สผ.

FAQ SHEET

ความเป็นมาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘  และตั้งอยู่ในซอยพิบูลวัฒนา ๗
มายาวนานกว่า ๔๐ ปี  ขณะที่เริ่มก่อตั้งสำนักงานฯ  ชุมชนยังมีประชากรไม่มากดังเช่นในปัจจุบัน หลังจากนั้นได้มีประชาชนเข้ามาอาศัยในชุมชนมากขึ้น และมีหน่วยงานราชการเข้ามาสร้างในบริเวณเดียวกันเป็นจำนวนมาก ทำให้การเติบโตของชุมชนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมาก และลักษณะของอาคารปัจจุบัน เป็น ๒ อาคารเชื่อมต่อกัน อาคารหลังแรกสูง ๕ ชั้น และมีการก่อสร้างอาคารหลังที่สอง สูง ๗ ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารเดิม มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น ๙,๔๙๐ ตารางเมตร

ความจำเป็นในการขอก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่

เนื่องจากสภาพภายในอาคารของสำนักงานฯ ทรุดโทรม มีอายุยาวนาน บางแห่งของอาคารมีรอยแตกร้าว พื้นที่สำนักงานฯ
ไม่เพียงพอสำหรับรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานน้อยกว่ามาตรฐานเนื้อที่ใช้สอยของอาคารตามหลักเกณฑ์การจัดผังสำนักงาน (Office Lay-out) ตลอดจนการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงประชาชน
ผู้ที่มาติดต่อราชการมีไม่เพียงพอ ทำให้เกิดสภาพความแออัดและเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหา
ที่จอดรถไม่เพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมประชุม และประชาชนผู้มาติดต่อ

สรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผู้อาศัยบริเวณโดยรอบอาคาร
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่อาศัยบริเวณโดยรอบอาคาร สผ. ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. ผ่าน Google Form

สผ. ได้จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรื้อถอนและก่อสร้างอาคาร สผ. และส่งทางจดหมายให้แก่ประชาชนที่อยู่โดยรอบสำนักงานฯ ในรัศมี ๕๐๐ เมตร จำนวน ๓๐๕ ครัวเรือน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการรื้อถอน และการก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. และสามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องมายัง สผ. ผ่านช่องทางแบบฟอร์ม Google Form เว็บไซต์ของสำนักงานฯ www.onep.go.th และไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์  webmaster@onep.go.th ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ภายหลังครบกำหนดระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นมาแล้ว ได้มีผู้แจ้งแสดงความคิดเห็นเข้ามาทั้งสิ้น ๕๒ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗

๒. ผ่านการสำรวจความคิดเห็นในชุมชน

สผ. ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนที่อาศัยในระยะประชิด ประชาชนที่มีที่พักอาศัย และส่วนราชการ ที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร โดยรอบอาคาร สผ. และผู้ประกอบการค้าขายบริเวณตาดหลังกระทรวงการคลัง ก่อนรื้อถอนอาคาร  สผ. โดยใช้การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ระหว่าง ๑๓ สิงหาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์และตอบสอบถามทั้งสิ้น ๖๗๘ ชุด

ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่อาศัยบริเวณโดยรอบอาคาร สผ. ๒ ครั้ง มีความสอดคล้องกัน สามารถสรุปความคิดเห็นที่ได้รับเกี่ยวข้องต่อผลกระทบที่จะได้รับ ดังนี้

๑. ด้านคุณภาพอากาศ

ต้องปิดคลุมพื้นที่ก่อสร้างให้มิดชิด ไม่ให้มีผลกระทบต่อบ้านเรือน โดยการติดตั้งแผ่นสแลนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น  และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงมีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองให้ดี เนื่องจากพื้นที่อยู่ใกล้ตลาด

๒. ด้านเสียง

ไม่ควรให้เกิดเสียงดังรบกวนจากการรื้อถอน และก่อสร้างอาคาร และให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเสียงรบกวนอย่างเคร่งครัด

๓. ด้านการจราจร

ควรมีการจัดระบบการจราจรเพื่อป้องกันปัญหารถติดในซอย หรือผลกระทบอื่น อาทิ การจอดรถขวางทางเข้าออกบ้าน รวมถึงอุบัติเหตุ ด้านการขนส่งต้องมีการปิดคลุมอย่างมิดชิด ป้องกันการร่วงหล่น รวมถึงต้องเก็บกวาดเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีการขนส่งในช่วงเวลาที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการขนส่งในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อลดการจราจรติดขัด และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพื่อลดปัญหาการจราจร

๔. ด้านการควบคุมดูแลคนงานก่อสร้าง

ไม่ควรให้มีที่พักคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม หรือโรคระบาด ที่อาจติดต่อมาจากคนงาน และปัญหาอื่นๆ

๕. ผลกระทบโดยทั่วไป

  • ควรควบคุมให้การรื้อถอน และก่อสร้างดำเนินการตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งควบคุมเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมทุกขั้นตอนให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบที่กำหนดและนำเสนอไว้ และคำนึงถึงผลกระทบที่บ้านเรือนโดยรอบจะได้รับอย่างเข้มงวด
  • ควรคำนึงถึงผลกระทบจากการสั่นสะเทือนในการรื้อถอน และการก่อสร้างอาคาร ที่อาจทำให้บ้านเรือน หรืออาคารโดยรอบทรุด หรือร้าว พร้อมไม่วางวัสดุก่อสร้างล้ำออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง
  • ควรสื่อสารให้ประชาชนโดยรอบรับทราบถึงผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ระยะเวลาก่อสร้าง และเบอร์ติดต่อกรณีเกิดปัญหา พร้อมจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หรือตู้รับเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการ ทั้งบริเวณด้านหน้าและหลังโครงการ รวมทั้งเปิดตู้ดูเรื่องร้องเรียนทุกวัน

๖. ความคิดเห็นอื่นๆ

ควรให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยโดยรอบ ด้วยการตัดแต่งต้นไม้ที่มีอยู่ตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นปอด และสร้างความร่มรื่นให้กับคนในชุมชน อยากให้เก็บต้นไม้ใหญ่ไว้ทั้งหมด ภายหลังการก่อสร้างแล้วควรเปิดให้ชุมชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในส่วนนันทนาการของอาคาร

นอกจากนั้น สผ. ได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน โดยรอบ สผ. ทั้ง ๔ ด้าน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ ๑๕-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ พบว่า ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกดัชนีที่ตรวจวัดมีค่าปกติ

info-contact-onep-new-building

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่า
และก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.

onep-new-building-progress-20210528-1

พิธีอัญเชิญพระชัยมงคล มาประดิษฐาน ณ อาคาทิปโก้ 2 เป็นการชั่วคราว

onep-new-building-progress-20210528-2

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.

onep-new-building-progress-20210707

การพิจารณาอนุญาตผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง

onep-new-building-progress-20210716

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.

onep-new-building-progress-20210906

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.
ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 2 กุมภาพันธ์ 2565

onep-building-progress-20220208

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.
ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

onep-building-progress-20220321

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการรื้อถอนอาคารเก่าและก่อสร้างอาคารใหม่ สผ.
ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565

onep-building-progress-20220601

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content