ONEP Mobile Application

สมาร์ทอีไอเอเป็นโมบายแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการค้นหาโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสามารถค้นหาได้จากชื่อโครงการหรือชื่อเจ้าของโครงการ จังหวัดที่ตั้งหรือค้นหาจากประเภทโครงการเช่นอุตสาหกรรม เหมืองแร่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบว่าในบริเวณใกล้เคียงมีโครงการที่ผ่านความเห็นชอบหรือไม่ และมีรายละเอียดโครงการเป็นอย่างไรได้อีกด้วย


ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ที่สามารถแสดงผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และโครงการที่มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดของเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานได้อย่างสะดวก เพื่อใช้ในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม


Clean City พัฒนาโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการจัดการขยะและการจัดการน้ำเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด อาทิ ที่ตั้ง ข้อมูลพื้นฐานระบบกำจัดขยะ และระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแต่ละแห่ง ทั่วประเทศ


BIO4Thai” เป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย โดย ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ กลไก การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ