สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 12 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  • โทรศัพท์ 0 2265 6640   กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล (ยื่นรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์)

  • โทรศัพท์ 0 2265 6637   กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ (ยื่นรายงาน Monitor)

  • โทรสาร 0 2265 6629