ติดต่อเรา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 9 เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2265 6633

E-mail : [email protected]

onep-tipco-map