แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เป็นข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์ ลักษณะพื้นที่ ที่ตั้ง และความสำคัญของพื้นที่

 

แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม