9 พฤษภาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2387677

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ทส.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์กล่าวขอบคุณ ทส. ที่ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งตนได้กล่าวถึงการดำเนินงานในส่วนของ ทส.ว่า การก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 หรือ COP 26 จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเร่งส่งเสริม และพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการใช้พลังงานในด้านคมนาคม ขนส่ง และอุตสาหกรรม การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากทุกประเภทนั้นเป็นส่วนสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ.2564-2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021-2030: NDC Roadmap) และการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LTS) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนพลังงานน้ำจากต่างประเทศ จะเป็นการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยด้วย เนื่องจากสามารถนำมาทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย